Joomla! provides plenty of flexibility when displaying your Web content. Whether you are using Joomla! for a blog site, news or a Web site for a company, you'll find one or more content styles to showcase your information. You can also change the style of content dynamically depending on your preferences. Joomla! calls how a page is laid out a layout. Use the guide below to understand which layouts are available and how you might use them.

AMPA ESCOLA SANT MEDIR
 

Reunió el proper dilluns

12 de novembre  a les 20:30 H

 

Menjador (escola gran)

 

 

Temes a tractar:

 

 

 

- Renovació junta ampa

 

- Extraescolars curs 2018/2019

 

- Impagats

 

- Menjador

 

- Millores escola

 

- socialització

 

- Precs i preguntes

 

 

Us hi esperem!

 

AMPA SANT MEDIR

 

Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

 

www.ampasantmedir.cat


 

 

 

 

Per poder descarregar el document d´inscripció fes click al següent enllaç

 

Document 

 Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1
L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l’ESCOLA SANT MEDIR està constituïda a la població de Barcelona i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l'educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d'Ensenyament i les restants disposicions d'aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març).
L'associació no té ànim de lucre.


Article 2
L'associació assumeix els objectius següents:
a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
c) Assistir els pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.
d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col•legiats.
e) Facilitar la col•laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col•laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.


Article 3
1.El domicili de l'associació queda fixat al número 17 del carrer CONSTITUCIÓ de BARCELONA, i el seu àmbit d'activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.
2. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa en l’àmbit territorial.


Capítol II. Socis


Article 4
Poden ser socis de l'associació els pares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l'article 6è d'aquests estatuts.
L'admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que l'acorda un cop els qui la sol•liciten han acreditat la seva condició de pares d'un o més alumnes del centre.


Article 5
Són drets dels socis:
a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.
b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.
c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
e) Consultar els llibres de l'associació.
Són deures dels socis:
a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.
b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'associació.


Article 6
Els socis poden ser donats de baixa de l'associació per algun dels motius següents:
1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d'un escrit adreçat al president.
2. Pèrdua de la condició de pare d'alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
4. Ús de l'associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l'entitat.
Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l'obertura d'un expedient en què s'ha de donar audiència al soci.
L'acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El soci hi pot recórrer davant l'Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquell en què li ha estat notificat l'acord.


Capítol III. L'Assemblea General


Article 7
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.


Article 8
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts. 
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de les despeses de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació. 
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol•licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol•licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.


Article 9
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos
entre setembre i octubre.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un nombre d'associats no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol•licitud.


Article 10
1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de
comunicar  set dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat a les famílies i pel correu electrònic que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, succesivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social
o  penjada al web de l’AMPA.


Article 11
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. 
2. El 10% dels associats pot sol•licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol•licitud també es pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.


Article 12
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis
i adreces de correu electrònic si els associats ho autoritzen expressament.


Capítol IV. La Junta Directiva


Article 13
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que està composta
pel president, el secretari i el tresorer, si s’escau, podran nomenar-se també vicepresidents i vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació.


Article 14
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període d’un any sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de l'associació
d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.


Article 15
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 28.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.


Article 16
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a trenta dies.
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol•licita un 20% dels membres que la componen.


Article 17

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.


Article 18
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.


Article 19
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.


Capítol V
.  La presidència i la vicepresidència


Article 20

1. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.


Capítol VI
.  La tresoreria i la secretaria


Article 21
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.


Article 22
El secretari ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.


Capítol VII. Les comissions o grups de treball


Article 23
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.


Capítol VIII. El règim econòmic


Article 24
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.


Article 25
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se


Article 26
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s'abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.


Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar i queda tancat a 31 d’agost.


Article 28
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou
amb la signatura del tresorer, que podrà ser sustituïda per la del president.


Capítol IX. El règim disciplinari


Article 29
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. 
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l´expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor.La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.


Capítol X. La dissolució


Article 30
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.


Article 31

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a
l’escola Sant Medir, per a què sigui utilitzat per millores o necessitats de la mateixa escola i en benefico del seu alumnat.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

 


PROTOCOL DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

•    El Projecte de Socialització de Llibres es fa de P3 fins a 6è de primària. Inclou tots els llibres de text, lectura i diccionaris que s'utilitzaran durant aquesta etapa escolar.Queden exclosos els quaderns de treball,        els llibres de religió i la resta de material fungible.
•    Cada alumne té dret a un exemplar de cada llibre de text i lectura socialitzats del seu curs, ja que la Socialització és un Projecte conjunt Escola/AMPA des del curs 2012-2013.
•    Donada la tasca de gestió que fa l’AMPA per aquest Projecte, les famílies que no són sòcies o no estan al corrent de pagament, tindran un increment de 40€/nen en la quota de socialització.
•    No estar al corrent de pagament de la quota de socialització, comportarà acumular deute i no rebre els llibres corresponents fins que no es liquidi el 100% de l’import pendent.
•    Els mestres es comprometen a fer un treball de sensibilització a l’hora de treballar amb el llibre socialitzat el qual no es pot escriure, ratllar, pintar ni malmetre.
•    Els alumnes tenen el compromís de fer un bon ús dels llibres de text i de deixar-los a l’escola en condicions òptimes en finalitzar el curs escolar.
•    Per una bona conservació i manteniment dels llibres, els llibress'entregaran adequadament folrats.
•    L’AMPA proporcionarà els llibres socialitzats als alumnes que s’incorporin tard al curs escolar.
•    En cas de pèrdua o mal ús evident de l’exemplar, la família haurà de reposar-lo o pagar l’import del llibre a l’AMPA, en cas de no fer-ho, l'alumne quedarà automàticament exclòs del projecte de socialització.
•    La Comissió de Reciclatge i Socialització de Llibres de l’AMPA s’encarrega de fer el recompte dels llibres per cursos i de valorar l’estat per decidir si cal una renovació dels títols. 
•    A finals de juny, es fixaran un dies per la Setmana de la Socialització (neteja i revisió dels llibres). Es farà una crida a pares i nens per participar-hi, ja que cal col•laboració donada la magnitud de la tasca.
•    L'AMPA fixarà anualment una quota de Socialització per alumne, variable en funció de la compra de llibres d'aquell curs, que mai excedirà de 50€.
•    El cobrament s'efectuarà en un únic rebut que es passarà cada any al mes de juny.
 
NORMES D'ÚS

-    Cada llibre està identificat amb un número que correspon al número de llista de classe, i per tant, cada alumne utilitza el lot que li pertoca.

-    En començar el curs, cada nen posarà el seu nom i el curs escolar a l'etiqueta enganxada al llibre. D'aquesta manera es va seguint la història de cada exemplar.

-    No subratllar a llapis, bolígraf o marcador. Recordeu que no s'han de fer els exercicis directament al llibre.

-    No dibuixar ni fer marques de cap tipus. 

-    No identificar els llibres amb noms, especialment a les cobertes.

-    Els llibres no poden tornar incomplets (no han de faltar pàgines ni poden estar trencades). Si durant el curs es trenca o s'esquinça algun full, podeu reparar-lo amb cinta adhesiva).

-    Les taques de líquids no es poden reparar.


L'INCOMPLIMENT D'AQUESTES NORMES, LA PÈRDUA O NO RETORN D'ALGUN LLIBRE COMPORTA L'OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT DE L'EXEMPLAR.

 

 www.santmedirampa.cat

Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

 

NORMATIVA PER A LA CELEBRACIÓ DE FESTES D ANIVERSARI

AMPA I ESCOLA SANT MEDIR

QUE?

 Des de I'AMPA i des de I'Escola Sant Medir es vol afavorir I'ús dels espais per a

activitats educatives i que fonamentin la relacio dels infants i de les famílies de I'escola.

Per aquest motiu es vol iniciar a I'etapa d'educació infantil la celebració de festes

d'aniversari a I'escola. Es vol impulsar un model adequat a I'edat dels nens i nenes i

que afavoreixi dinàmiques alternatives a les ofertes comercials.

Es farà una festa per grup classe cada dos mesos, segons el calendari establert per

I'AMPA en relacio a les dates d'aniversari. Per tal de poder organitzar una festa han

d'estar sempre convidats tots els infants del grup classe i s’han de complir els següents

criteris.

 QUI?

 Ho poden sol.licitar les famílies dels infants escolaritzats a I'etapa d'educació infantil i cicle inicial a

I'Escola Sant Medir

 Podran assistir un total de 80 persones. A la festa hi poden assistir els nens i nenes de

la classe, els germans d'aquests (afavorint aixi que hi puguin assistir tots els pares i

mares de la classe) i els cosins dels nens i nenes que celebren I'aniversari sempre i

quan no s'excedeixi el numero total de I'aforament establert.

 QUAN?

 Es podran celebrar:

 - Els divendres a la tarda 17:15-19:15

 - Dissabtes al matí: 10:00-12:00

 Els horaris per I'accés i tancament de I'escola de les famílies organitzadores serà:

 Divendres a les 17:00 (entrada) i 20:00 (sortida)

 Dissabte a les 9.00 (entrada) i 13:00 (sortida)

 COM?

 Abans:

 SOL.LICITUD:

 S’ha de demanar per escrit a I'AMPA, amb una antelació mínima d’1 mes abans de la

 data de la festa d'aniversari. Fora d'aquest termini es valorarà per part de la Junta de

 I'AMPA la possibilitat de donar resposta.

 Es pot fer arribar la sol.licitud per mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla o Illiurant-la a la

 secretaria de I'escola.

 L'AMPA atendrà les sol.licituds tenint en compte el calendari establert.

 La concessió de I'ús de I'espai estarà condicionat a I'aprovació de la Junta de I'AMPA.

 La notificació serà el retorn de la sol-licitud amb la signatura del representant de

 I'AMPA.

 L'aprovació d'aquesta sol.licitud implica la utilització del pati de I'escola, dels lavabos i

dels accesos. Queden exclosos per complert la utilització i I'entrada a cap aula de

I'escola. Les claus que es donaran obren la porta del carrer, la del pati i la del lavabo.

 PREPARACIO:

 Hi ha un model d’invitació. Els pares sol.licitants son els encarregats de complimentar

les invitacions, de fer-ne les copies i de fer-les arribar amb temps suficient a la mestra

del curs per tal que aquesta les doni als nens que fan anys i aquests les reparteixin als

seus companys.

 La   confirmació   d'assistencia   es   farà   mitjancant  trucada   telefònica   als

pares/mares/tutors que organitzen la festa d'aniversari.

 Els mares/pares/tutors sol.licitants son els responsables de preparar els espais i de

garantir-ne el bon ús en el decurs de la festa.

 Obrirà el pare/mare/tutor responsable de I'activitat. En acabar la festa les claus es

tornaràn a una persona responsable de I'AMPA que les Iliurarà el dilluns seguent a

l'equip directiu.

 Els sol.licitants de I'espai han de garantir, com a responsables, la conservació de

 I'espai, el material i el mobiliari.

 Els infants han d'estar acompanyats de persones adultes, com a màxim 4 infants amb

 una persona adulta.

 Es podrà posar musica ambient sempre i que no depassi els decibels establerts per la

 normativa municipal.

 REGALS: Entenen que aquesta es una activitat de caire socioeducatiu,  es proposa que

els infants només rebin un obsequi. En cap cas s'excloura a cap infant o família si opta

per no aportar cap quantitat economica amb aquest fí.

 Després:

 Els pares i mares s'encarregaràn de recollir, ordenar i netejar els espais: pati, banys i

 escales.

 Es trauràn les deixalles orgàniques i reciclaves, i es llencaràn als contenidors fora del

 recinte escolar.

 Els sol.licitants seràn responsables de qualsevol desperfecte que es produeixi havent

 d'abonar o solucionar el problema segons s'estipuli en la junta de I'AMPA.

 Qualsevol incompliment per part del/s sol.licitant/s invalidarà I'opció de poder tornar a

utilitzar aquest espai per realitzar les festes infantils dels seus fills/es.

 

Barcelona, gener 2.010

AMPA DE L'ESCOLA SANT MEDIR