NORMATIVA PER A LA CELEBRACIÓ DE FESTES D ANIVERSARI

AMPA I ESCOLA SANT MEDIR

QUE?

 Des de I'AMPA i des de I'Escola Sant Medir es vol afavorir I'ús dels espais per a

activitats educatives i que fonamentin la relacio dels infants i de les famílies de I'escola.

Per aquest motiu es vol iniciar a I'etapa d'educació infantil la celebració de festes

d'aniversari a I'escola. Es vol impulsar un model adequat a I'edat dels nens i nenes i

que afavoreixi dinàmiques alternatives a les ofertes comercials.

Es farà una festa per grup classe cada dos mesos, segons el calendari establert per

I'AMPA en relacio a les dates d'aniversari. Per tal de poder organitzar una festa han

d'estar sempre convidats tots els infants del grup classe i s’han de complir els següents

criteris.

 QUI?

 Ho poden sol.licitar les famílies dels infants escolaritzats a I'etapa d'educació infantil i cicle inicial a

I'Escola Sant Medir

 Podran assistir un total de 80 persones. A la festa hi poden assistir els nens i nenes de

la classe, els germans d'aquests (afavorint aixi que hi puguin assistir tots els pares i

mares de la classe) i els cosins dels nens i nenes que celebren I'aniversari sempre i

quan no s'excedeixi el numero total de I'aforament establert.

 QUAN?

 Es podran celebrar:

 - Els divendres a la tarda 17:15-19:15

 - Dissabtes al matí: 10:00-12:00

 Els horaris per I'accés i tancament de I'escola de les famílies organitzadores serà:

 Divendres a les 17:00 (entrada) i 20:00 (sortida)

 Dissabte a les 9.00 (entrada) i 13:00 (sortida)

 COM?

 Abans:

 SOL.LICITUD:

 S’ha de demanar per escrit a I'AMPA, amb una antelació mínima d’1 mes abans de la

 data de la festa d'aniversari. Fora d'aquest termini es valorarà per part de la Junta de

 I'AMPA la possibilitat de donar resposta.

 Es pot fer arribar la sol.licitud per mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla o Illiurant-la a la

 secretaria de I'escola.

 L'AMPA atendrà les sol.licituds tenint en compte el calendari establert.

 La concessió de I'ús de I'espai estarà condicionat a I'aprovació de la Junta de I'AMPA.

 La notificació serà el retorn de la sol-licitud amb la signatura del representant de

 I'AMPA.

 L'aprovació d'aquesta sol.licitud implica la utilització del pati de I'escola, dels lavabos i

dels accesos. Queden exclosos per complert la utilització i I'entrada a cap aula de

I'escola. Les claus que es donaran obren la porta del carrer, la del pati i la del lavabo.

 PREPARACIO:

 Hi ha un model d’invitació. Els pares sol.licitants son els encarregats de complimentar

les invitacions, de fer-ne les copies i de fer-les arribar amb temps suficient a la mestra

del curs per tal que aquesta les doni als nens que fan anys i aquests les reparteixin als

seus companys.

 La   confirmació   d'assistencia   es   farà   mitjancant  trucada   telefònica   als

pares/mares/tutors que organitzen la festa d'aniversari.

 Els mares/pares/tutors sol.licitants son els responsables de preparar els espais i de

garantir-ne el bon ús en el decurs de la festa.

 Obrirà el pare/mare/tutor responsable de I'activitat. En acabar la festa les claus es

tornaràn a una persona responsable de I'AMPA que les Iliurarà el dilluns seguent a

l'equip directiu.

 Els sol.licitants de I'espai han de garantir, com a responsables, la conservació de

 I'espai, el material i el mobiliari.

 Els infants han d'estar acompanyats de persones adultes, com a màxim 4 infants amb

 una persona adulta.

 Es podrà posar musica ambient sempre i que no depassi els decibels establerts per la

 normativa municipal.

 REGALS: Entenen que aquesta es una activitat de caire socioeducatiu,  es proposa que

els infants només rebin un obsequi. En cap cas s'excloura a cap infant o família si opta

per no aportar cap quantitat economica amb aquest fí.

 Després:

 Els pares i mares s'encarregaràn de recollir, ordenar i netejar els espais: pati, banys i

 escales.

 Es trauràn les deixalles orgàniques i reciclaves, i es llencaràn als contenidors fora del

 recinte escolar.

 Els sol.licitants seràn responsables de qualsevol desperfecte que es produeixi havent

 d'abonar o solucionar el problema segons s'estipuli en la junta de I'AMPA.

 Qualsevol incompliment per part del/s sol.licitant/s invalidarà I'opció de poder tornar a

utilitzar aquest espai per realitzar les festes infantils dels seus fills/es.

 

Barcelona, gener 2.010

AMPA DE L'ESCOLA SANT MEDIR